ماده ۹۹ آیین دادرسی کار

چنانچه هزینه کارشناسی توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکومیت خوانده مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است هزینه کارشناسی را طبق تعرفه در رای صادره علیه خوانده ملحوظ نماید.

بعدی ❭