ماده ۵۵ آیین دادرسی کار

جلسه هیات تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل می‌شود؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و تصمیمات هیات با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

بعدی ❭