ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی

وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت دردادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.

بعدی ❭