ماده ۵۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

این آیین‌نامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید.
رئیس قوه‌قضاییه - صادق لاریجانی