ماده ۷ آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

مرکز یا نهاد، باید مراتب معرفی متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید.

بعدی ❭