‌ماده ۸۶ قانون امور حسبی

محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.

بعدی ❭