‌ماده ۱۲۱ قانون امور حسبی

مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.

بعدی ❭