ماده ۴۰۱ قانون مدنی

اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

بعدی ❭