ماده ۷۰ آیین دادرسی کار

چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده موثر در رای باشد، صدور رای موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.

بعدی ❭