ماده ۱۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک

در صورتی که مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.

بعدی ❭