‌ماده ۳۱۸ قانون امور حسبی

در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.

بعدی ❭