ماده ۳۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین‌دادرسی حسب مورد خواهد بود.

بعدی ❭