‌ماده ۷۴ قانون امور حسبی

قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.

بعدی ❭