ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک

به موجب بند ف ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۲ لغو شده است.

بعدی ❭