ماده ۱۰۲ آیین دادرسی کار

مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای نمی‌باشد.

بعدی ❭