ماده ۶۹ قانون تجارت الکترونیکی

تامین‌کننده متخلف از مواد(۳۳)،(۳۴)،(۳۵)،(۳۶)و(۳۷) این قانون به مجازات از ده میلیون(۱۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال تا پنجاه میلیون(۵۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال محکوم خواهد شد.
تبصره- تامین‌کننده متخلف از ماده(۳۷) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

بعدی ❭