ماده ۱۰۶ آیین دادرسی کار

مقررات ابلاغ دادنامه همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.

بعدی ❭