‌ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی

تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.

بعدی ❭