ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی

غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

بعدی ❭