‌ماده ۱۷۵ قانون امور حسبی

وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذینفع بداند اطلاع می‌دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.

بعدی ❭