ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

بعدی ❭