‌ماده ۲۲۰ قانون امور حسبی

مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی‌شود.

بعدی ❭