ماده ۳۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست یا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است.

بعدی ❭