ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی

قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه به مولی‌ علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.

بعدی ❭