ماده ۷۶ قانون تجارت الکترونیکی

متخلفان از ماده (۶۶) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون(۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال محکوم خواهند شد.

بعدی ❭