ماده ۲۲ آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

قاضی صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متهم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید.

بعدی ❭