ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.

بعدی ❭