ماده ۶۲ قانون امور حسبی

در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

بعدی ❭