ماده ۵۸ قانون ثبت اسناد و املاک

شهود باید موثق باشند، علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.

بعدی ❭