‌ماده ۳۳۰ قانون امور حسبی

در صورتی که متوفی برای اجراء وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار می‌شود.

بعدی ❭