ماده ۱ آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر می­باشد:
الف ـ قرار نظارت: قرار نظارت قضایی مذکور در ماده ۲۴۷ قانون.
ب ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
پ ـ مرکز یا نهاد: مرکز یا نهاد تعیین شده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی، موضوع ماده ۵ این آیین‌نامه

بعدی ❭