ماده ۳۴ قانون امور حسبی

شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.

بعدی ❭