ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

دادستان می‌تواند بررسی موضوع ماده ۳۹ قانون را به معاون خود یا یکی از دادیاران محول نماید.

بعدی ❭