ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

بعدی ❭