ماده ۲۳ آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

مرجع صادر‌کننده قرار التزام، باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و محدوده­ای که وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید.

بعدی ❭