ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی

سازمان می‌تواند در موارد زیر و به ترتیب پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه، مبادرت به طرح شکایت در مراجع قضائی یا سایر مراجع صلاحیتدار نماید:
الف- به تقاضای مصرف‌کننده متضرر؛
ب- به تقاضای یک یا چند مصرف‌کننده درحالی‌که تعداد کثیری از مصرف‌کنندگان ضرر مشترکی را متحمل شده‌اند؛
ج- اقدام مستقل سازمان بدون تقاضای شاکی خصوصی.
تبصره ۱- منظور از مصرف‌کننده متضرر در این ماده شخصی است که در نتیجه تخلف تامین‌کننده از قواعد حمایت از مصرف‌کننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و موارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنفی‌ مصوب ۱۳۸۲ متحمل آسیب یا خسارت شده است.
تبصره ۲- هریک از اشخاص مذکور در بندهای (الف)و(ب) این ماده می‌باید همراه با تقاضانامه،اسناد و مدارک مثبته ادعای خود را به سازمان ارایه نمایند.

بعدی ❭