‌ماده ۲۱۲ قانون امور حسبی

غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.

بعدی ❭