ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند۱ ماده ۱۴ قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می‌باشد.

بعدی ❭