ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می‌باشند.

بعدی ❭