ماده ۵۹ قانون ثبت اسناد و املاک

شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
۱- غیررشید یا محجور
۲- کور یا گنگ
۳- اشخاص ذی‌نفع در معامله
۴- خدمه مسئول دفتر
۵- خدمه اصحاب معامله

بعدی ❭