‌ماده ۲۶۰ قانون امور حسبی

مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.

بعدی ❭