ماده ۱۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک

برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می‌شود.

بعدی ❭