ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.

بعدی ❭